Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Δυο μεταφορικές κινήσεις και μια στροφική

Στη διάταξη του σχήματος τα σώματα Σ1 , Σ2 με μάζες m1 = 10 kg , m2 = 6 kg αντίστοιχα, συνδέονται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος, το οποίο περιβάλλει την τροχαλία Τ. Η μάζα της τροχαλίας είναι M = 8 kg και η ακτίνα της R = 0,1 m ενώ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ1 και του οριζόντιου επιπέδου είναι μ = 0,1. Το σώμα Σ1 κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης όπως φαίνεται στο σχήμα, και το σώμα Σ2 κινείται προς τα πάνω. Αν τα το σύστημα ξεκινά να κινείται από την ηρεμία τη χρονική στιγμή t = 0, και κάποια χρονική στιγμή t1 που η γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας είναι ω1 = 40 rad/s , η ισχύς της δύναμης F είναι 440W , να υπολογίσετε:
1. Το μέτρο της δύναμης .
2. Τη χρονική στιγμή t1 .
3. Τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας την χρονική στιγμή t1.
4. Την ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώμα Σ2 , από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1 .
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα που περιστρέφεται υπολογίζεται με τη σχέση Ιcm = ½MR² , ότι δεν υπάρχουν τριβές στον άξονά της , g = 10 m/s² και ότι το νήμα δεν γλιστρά στο αυλάκι της τροχαλίας.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου