Τρίτη 23 Ιουλίου 2024

Από κίνηση σε τεταρτοκύκλιο, σε ταλάντωση

 

Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,7kg, η οποία θεωρείται υλικό σημείο, συγκρατείται στη θέση Α του σχήματος, δεμένη στο άκρο οριζόντιου νήματος μήκους d=0,5m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί στο σημείο Ο. Η σφαίρα έχει επίσης δεθεί στο άκρο ενός ιδανικού κατακόρυφου  ελατηρίου φυσικού μήκους lο=0,2m και σταθεράς k=100Ν/m. Το άλλο άκρο Γ του ελατηρίου δένεται σε σώμα Σ, μάζας Μ, το οποίο εμφανίζει με το επίπεδο συντελεστές τριβής μ=μs.=0,5. Σε μια στιγμή αφήνεται η σφαίρα να κινηθεί, οπότε φτάνοντας στη θέση Β, όπου το νήμα γίνεται κατακόρυφο (και το ελατήριο οριζόντιο), κόβουμε το νήμα, ενώ η σφαίρα συνεχίζει την κίνησή της σε  ένα λείο οριζόντιο επίπεδο (χωρίς να έχουμε φαινόμενο κρούσης…).

i)  Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση της σφαίρας, μόλις αφεθεί να κινηθεί  στην θέση Α.

ii) Να αποδειχθεί ότι η σφαίρα έχει μέγιστη μηχανική ενέργεια κατά την κίνησή της στο άκρο του νήματος, στη θέση Ρ, όπου ο άξονας του ελατηρίου, περνά από το Ο. Να υπολογιστεί η μέγιστη αυτή μηχανική ενέργεια της σφαίρας, θεωρώντας το οριζόντιο επίπεδο, ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας.

iii) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου, τη στιγμή που κόβουμε το νήμα.

iv) Αφού βρεθεί το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει η σφαίρα στο οριζόντιο επίπεδο, να υπολογιστεί η ελάχιστη μάζα του σώματος Σ, ώστε να μην ολισθήσει.

Δίνεται g=10m/s2, ενώ  √2≈1,4

Απάντηση:

ή

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024

Η περίοδος και η ενέργεια σε μια αατ

 

Το ιδανικό ελατήριο του σχήματος κρέμεται από το ταβάνι, ενώ στο κάτω άκρο του  ηρεμεί ένα σώμα μάζας m. Το ελατήριο έχει φυσικό μήκος lο, ενώ παρουσιάζει επιμήκυνση Δl= l0/4. Εκτρέπουμε κατακόρυφα το σώμα, προσφέροντάς του ενέργεια μέσω έργου:

και το αφήνουμε να εκτελέσει αατ.

i) Η περίοδος ταλάντωσης του σώματος είναι ίση:

ii)  Το ελάχιστο μήκος του ελατηρίου, στη διάρκεια της ταλάντωσης, είναι ίσο:

iii) Αν το πάνω άκρο του ελατηρίου συνδεόταν μέσω νήματος με το ταβάνι, όπως στο δεξιό παραπάνω σχήμα, τότε αν W1 η μέγιστη ενέργεια που μπορούμε να μεταφέρουμε στο σώμα που αρχικά ηρεμεί, ώστε το νήμα να μην χαλαρώνει, στη διάρκεια της ταλάντωσης που θα ακολουθήσει, τότε:


 

 Απάντηση:

ή

Κυριακή 7 Ιουλίου 2024

Ο δίσκος στρέφεται και το σημείο επιταχύνεται

 

Ο δίσκος του σχήματος ακτίνας R=0,5m, περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδό του, ο οποίος περνά από το κέντρο του Ο. Σε μια στιγμή t=0, μια ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια, ενώ το άκρο της Α έχει επιτάχυνση με κατεύθυνση όπως στο σχήμα, όπου συνθ=0,8 (ημθ=0,6), μέτρου α=2,5 m/s2.

i) Να υπολογιστούν η κεντρομόλος και η επιτρόχιος επιτάχυνση του σημείου Α.

ii) Να βρεθούν η γωνιακή ταχύτητα και η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου και να σημειωθούν τα αντίστοιχα διανύσματα πάνω στο σχήμα.

iii) Αν η παραπάνω γωνιακή επιτάχυνση παραμένει σταθερή:

α) να βρεθεί χρονική στιγμή t1, όπου η επιτάχυνση του άκρου μιας οριζόντιας ακτίνας είναι κατακόρυφη, για πρώτη φορά. Ποιο το μέτρο της επιτάχυνσης αυτής;

β) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t2 που η ακτίνα ΟΑ θα βρεθεί για πρώτη φορά, στην αρχική της θέση  όπως στο σχήμα. Να βρεθούν η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της επιτάχυνσης του σημείου Α την παραπάνω στιγμή.

Απάντηση:

ή

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

Δυο ελαστικές κρούσεις

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στη θέση Ο, ηρεμεί μια σφαίρα Α μάζας m1=2kg. Σε μια στιγμή t=0 η σφαίρα δέχεται κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αρχική ταχύτητα μέτρου υο=3m/s, ενώ ταυτόχρονα δέχεται μια σταθερή δύναμη μέτρου F=1Ν, κάθετη στην αρχική ταχύτητα. Ας δεχτούμε το σημείο Ο ως αρχή ενός συστήματος αξόνων x,y όπου η αρχική ταχύτητα έχει την διεύθυνση του άξονα x και η δύναμη την διεύθυνση του άξονα y, όπως στο σχήμα. Τη στιγμή t1=8s, η σφαίρα Α συγκρούεται ελαστικά με σφαίρα Β, μάζας m2=3kg, ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται πάνω της και μετά την κρούση. Οι σφαίρες είναι λείες και δεν αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής, στη διάρκεια της κρούσης.

i) Αν η κρούση είναι κεντρική, ενώ μετά την κρούση η σφαίρα Α αποκτά μηδενική ταχύτητα:

α) Να βρεθεί η ταχύτητα της Β σφαίρας, ελάχιστα πριν την κρούση.

β) Να βρεθεί η θέση της σφαίρας Α την χρονική στιγμή t2=10s.

ii) Αν μετά την κρούση η σφαίρα έχει ταχύτητα ίση με την αρχική της ταχύτητα υο:

α) Να βρεθεί η ελάχιστη ταχύτητα της Β σφαίρας, λίγο πριν την κρούση.

β) Να βρεθεί η θέση της σφαίρας Α την χρονική στιγμή t2=10s.

γ)  Να συγκριθούν τα έργα της δύναμης F, από 0-t1 και της δύναμης που ασκήθηκε στην Α σφαίρα κατά την κρούση.

Απάντηση:

ή

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

Ασκήσεις Μηχανικής στερεού σώματος 2023-24

 56456345 1

Σαν συνέχεια της ανάρτησης  Ασκήσεις  Μηχανικής Στερεού,  όπου περιλαμβάνει τις ασκήσεις στο στερεό , μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-23. Για να μην μεγαλώσει και άλλο το αρχείο, οι ασκήσεις του 2023-24 αναρτώνται σε νέο αρχείο:

  Ασκήσεις Μηχανικής στερεού 2023-24

ή

Ασκήσεις Μηχανικής στερεού 2023-24

Οι προηγούμενες ασκήσεις:

 Μηχανική Στερεού

ή

 Μηχανική Στερεού

Ασκήσεις Ταλαντώσεων 2023-24

 56345634563 1

Σαν συνέχεια της ανάρτησης  Ασκήσεις Ταλαντώσεων,  όπου περιλαμβάνει τις ασκήσεις στις ταλαντώσεις, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-23. Για να μην μεγαλώσει και άλλο το αρχείο, οι ασκήσεις του 2023-24 αναρτώνται σε νέο αρχείο:

  Ασκήσεις Ταλαντώσεων 2023-24

ή

 Ασκήσεις Ταλαντώσεων 2023-24

Οι προηγούμενες ασκήσεις:

 Ταλαντώσεις

ή

 Ταλαντώσεις 

Ασκήσεις κυμάτων 2023-24

 55674567456 1

Σαν συνέχεια της ανάρτησης  Ασκήσεις Κυμάτων όπου περιλαμβάνει τις ασκήσεις κυμάτων, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-23. Για να μην μεγαλώσει και άλλο το αρχείο, οι ασκήσεις του 2023-24 αναρτώνται σε νέο αρχείο:

  Ασκήσεις κυμάτων 2023-24

ή

 Ασκήσεις κυμάτων 2023-24

Οι προηγούμενες ασκήσεις:

 Κύματα

ή

 Κύματα

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

Η σφαίρα ήταν ακίνητη;

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ1  μια σφαίρα Α και σε μια στιγμή, συγκρούεται με δεύτερη σφαίρα Β, στην θέση Ο. Το σημείο Ο το λαμβάνουμε ως αρχή ενός οριζόντιου συστήματος αξόνων xy, οπότε η Α σφαίρα αρχικά κινείται πάνω στον άξονα x, προς την θετική κατεύθυνση, ενώ μετά την κρούση, η σφαίρα Β, κινείται πάνω στον άξονα y, προς την αρνητική κατεύθυνση. Δίνεται ακόμη ότι η μεταβολή της ορμής ΔpB της σφαίρας Β, η οποία οφείλεται στην κρούση, έχει την ίδια κατεύθυνση με την τελική ταχύτητα υ2΄, όπως στο διπλανό σχήμα.

i)  Ποια  είναι η κατεύθυνση της μεταβολής της ορμής  της Α σφαίρας, που οφείλεται στην κρούση;

ii) Η σφαίρα Β ήταν ακίνητη ή όχι πριν την κρούση;

iii) Αν η σφαίρα Β έχει μάζα 1kg και τελική ταχύτητα μέτρου 1m/s, ενώ ΔpΒ=-3kgm/s, να υπολογισθεί η ταχύτητά της πριν την κρούση.

Απάντηση:

ή

Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Ασκήσεις κρούσεων 2023-24

 645634 1

Σαν συνέχεια της ανάρτησης  Ασκήσεις Κρούσεων όπου περιλαμβάνει τις ασκήσεις Κρούσης, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-23. Για να μην μεγαλώσει και άλλο το αρχείο, οι ασκήσεις του 2023-24 αναρτώνται σε νέο αρχείο:

  Ασκήσεις κρούσεων 2023-24

ή

 Ασκήσεις κρούσεων 2023-24

οι προηγούμενες ασκήσεις

 Ασκήσεις κρούσεων

 Ασκήσεις κρούσεων

Ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού 2024

     

Δίνω σε ένα αρχείο pdf όλες τις ασκήσεις πάνω στον Ηλεκτρομαγνητισμό, που έχω δημοσιεύσει στο ylikonet, αλλά και πριν από αυτό, στο  Blogspot.

Έτσι για να υπάρχουν και αυτές…

Έτσι για να υπάρχουν και αυτές…

 


Ηλεκτρομαγνητισμός

ή

 Ηλεκτρομαγνητισμός

 Οι ασκήσεις του σχολ. έτους 2023-24 σε νέα ανάρτηση:

Ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού 2023-24

ή

 Ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού 2023-24

ΥΣ.

  1. Ας σημειωθεί ότι δεν θα αναρτηθούν οι λύσεις των ασκήσεων, αφού αυτές έχουν αναρτηθεί σε καθεμία χωριστά τη στιγμή της δημοσίευσης. Αν κάποιος επιθυμεί λύση μιας συγκεκριμένης άσκησης, δεν έχει παρά να την αναζητήσει στο δίκτυό μας.
  2. Το αρχικό αρχείο έχει ενημερωθεί μέχρι και τις ασκήσεις του σχολ. έτους 2022-23.

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Κεντρικές ελαστικές κρούσεις

  

Δυο μικρές  σφαίρες Α και Β, με ίσες ακτίνες και με μάζες m1=3m και m2=m κινούνται στην ίδια ευθεία σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η σφαίρα Α κινείται προς τα δεξιά (όπου ορίζουμε την θετική κατεύθυνση) με σταθερή ταχύτητα υ1=4m/s και κάποια στιγμή συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με την σφαίρα Β.

i)   Ποιες οι δυνατές τιμές ταχύτητας της σφαίρας Β,  ώστε να έχουμε κρούση μεταξύ των δύο σφαιρών;

ii)  Να βρείτε μια σχέση που να δίνει την ταχύτητα της σφαίρας Α μετά  την κρούση, σε συνάρτηση με την ταχύτητα της σφαίρας Β, πριν την κρούση, κάνοντας και την γραφική της παράσταση (υ1΄=f(υ2)). Στο διάγραμμα να σημειωθούν χαρακτηριστικές τιμές για τις ταχύτητες των δύο σφαιρών.

iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα της σφαίρας Β υ2 πριν την κρούση, αν η σφαίρα Α χάνει το 75% της κινητικής της ενέργειας κατά την κρούση.

iv) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια της Β σφαίρας μετά την κρούση, αν κατά την κρούση η σφαίρα Α χάσει το 100% της κινητικής της ενέργειας, ενώ m=1kg.

Απάντηση:

ή