Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Επιλέγοντας διαγράμματα.

i) Στο πρώτο από τα παρακάτω σχήματα, δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης ενός σώματος που εκτελεί ΑΑΤ, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Ποιες από τις επόμενες  γραφικές παραστάσεις (για την κινητική και δυναμική ενέργεια ταλάντωσης) είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις επιλογές σας (θετικές και αρνητικές).
ii)  Αν το σώμα ξεκινά τη στιγμή t=0 την ταλάντωσή του από τη θέση x=-Α, να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της δυναμικής και της κινητικής του ενέργειας, μέχρι να φτάσει στην θέση x=+Α, σε συνάρτηση με:
 α) την απομάκρυνση
 β) το χρόνο.
ή


Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Παίζει ρόλο πως το εκτρέπουμε;


Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=300N/m αναρτάται ένα σώμα μάζαςm1=1kg. Μέσω αβαρούς σχοινιού δένουμε στο m1 ένα δεύτερο σώμα μάζας m2=2kg και το ελατήριο επιμηκύνεται κατά d.

Επιχειρούμε να εκτρέψουμε το σύστημα των δύο σωμάτων από τη θέση ισορροπίας του προς τα κάτω κατά x=0,2m με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος γίνεται με άσκηση της δύναμης στο m1 ενώ ο δεύτερος ασκώντας δύναμη στο m2. Η δύναμη και στις δύο περιπτώσεις είναι μεταβλητού μέτρου και γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η μετακίνηση να είναι πολύ αργή τέτοια που να θεωρούμε ότι το σύστημα και το κάθε σώμα ισορροπεί. Αν η επιμήκυνση x=0,2m είναι εφικτή κάποια στιγμή που θεωρείται t=0 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο από τη θέση αυτή να κινηθεί.

Αν το όριο θραύσης του νήματος είναι Τθρ=50Ν  τότε, ο λόγος του πλάτους Α1 της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα m1 μετά το σπάσιμο του νήματος με τον πρώτο τρόπο έκτασης, προς το πλάτος ταλάντωσης Α2 που θα εκτελέσει το m1 μετά το σπάσιμο του νήματος με τον δεύτερο τρόπο έκτασης είναι:

Επιλέξτε την απάντησή σας.

Δικαιολογείστε την επιλογή σας.