Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Αξιοποίηση του διαγράμματος ταχύτητας - χρόνου


Ένα σώμα μάζας m = 4 kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο.
Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο όπου t4  t2 = π/5 s . Με δεδομένο ακόμη ότι, τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα επάνω να υπολογίσετε :
1. Την απομάκρυνση xo του σώματος από τη θέση ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t = 0.
2. Την συνάρτηση απομάκρυνσης - χρόνου x = f(t) και να την παραστήσετε γραφικά.
3. Τις χρονικές στιγμές t1, t2 και t3.
4. Την δυναμική ενέργεια του ελατηρίου την χρονική στιγμή t = t2.
5. Την δυναμική ενέργεια λόγω της ταλάντωσης την χρονική στιγμή t = t2
6. Τις τιμές των παρακάτω μεγεθών από t = 0 μέχρι t = t2
6α. έργο της δύναμης επαναφοράς
6β. έργο της δύναμης του ελατηρίου
6γ. έργο του βάρους
Δίνεται g = 10 m /s²

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου