Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Μια ακτίνα σε τριγωνικό πρίσμα.

Μια μονοχρωματική ακτίνα προσπίπτει στο μέσον Μ της πλευράς ΑΒ ενός ορθογώνιου τριγωνικού πρίσματος με γωνία Γ=φ=30ο, σχηματίζοντας γωνία φ=30° με την πλευρά, όπως στο σχήμα και φτάνει στο μέσον Ο της πλευράς ΑΓ.
i) Ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την παραπάνω ακτίνα έχει τιμή:
α)  0,8                  β) 1              γ) √2            δ) 1,5           ε) √3
ii) Η ακτίνα στο σημείο Ο θα:
α) υποστεί μόνο ανάκλαση
β) ανακλαστεί και θα διαθλαστεί.
γ) υποστεί μόνο διάθλαση
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου