Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Το στάσιμο κύμα είναι ειδική περίπτωση συμβολής

Θεωρούμε μια οριζόντια ελαστική χορδή μεγάλου μήκους, Έστω Σ1Σ2 ένα τμήμα της χορδής μήκους d=36cm. Την στιγμή t=0 ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α=5cm συχνότητας f=2Hz και ταχύτητας διάδοσης υ=48cm/s φτάνει στο σημείο Σ1 με φορά διάδοσης από το Σ1 προς το Σ2. Την ίδια χρονική στιγμή στο σημείο Σ2 φτάνει ένα δεύτερο κύμα με το ίδιο πλάτος την ίδια συχνότητα και το ίδιο μήκος κύματος διαδιδόμενο από το Σ2 προς το Σ1.
Υποθέτουμε ότι τα σημεία Σ1και Σ2 την στιγμή t=0 έχουν ταχύτητες παράλληλες και ομόρροπες
Α) Να εξηγήσετε γιατί μεταξύ των σημείων Σ1 και Σ2 θα δημιουργηθεί στάσιμο κύμα.
Έστω t1 η χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία στασίμου κύματος σε ολόκληρο το τμήμα Σ1Σ2
B) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων του τμήματος Σ1Σ2 ως συνάρτηση της απόστασής τους από το σημείο Σ1, μετά την χρονική στιγμή t1.
Γ) Να υπολογίσετε το πλήθος και τις θέσεις των δεσμών που σχηματίζονται στο τμήμα Σ1Σ2.
Δ) Να υπολογίσετε το πλήθος και τις θέσεις των κοιλιών που σχηματίζονται στο τμήμα Σ1Σ2.
Ε) Να κάνετε την γραφική παράσταση της απομάκρυνσης των σημείων του τμήματος Σ1Σ2 ως συνάρτηση της απόστασής τους από το σημείο Σ1 τις στιγμές t2=1s και t3=1,125s
Να μελετηθεί το ίδιο πρόβλημα αν την στιγμή t=0 τα σημεία Σ1 και Σ2 έχουν ταχύτητες παράλληλες και αντίρροπες।
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου