Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης.

Στο σχήμα φαίνεται ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης με μια μόνιμη και στρωτή ροή, σταθερής παροχής 3,5L/s. Το νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3 θεωρείται ιδανικό ρευστό και τα δυο οριζόντια και σταθερής διατομής τμήματα του σωλήνα, απέχουν κατακόρυφη απόσταση h=0,5m. Οι οριζόντιοι σωλήνες έχουν διατομές Α1=70cm2 και Α2=10cm2, ενώ δύο λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες, έχουν συγκολληθεί σε αυτούς, με αποτέλεσμα το νερό να ανέρχεται στο εσωτερικό τους κατά h1=80cm και h2 αντίστοιχα.
i) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες ροής στους δυο οριζόντιους σωλήνες.
ii) Να υπολογιστεί η τιμή της πίεσης στα σημεία Κ και Λ.
iii) Για ένα σωματίδιο ρευστού Χ, μάζας 0,2kg, να υπολογιστεί η μεταβολή της κινητικής και η αντίστοιχη μεταβολή της δυναμικής του ενέργειας, μεταξύ των σημείων Κ και Μ.
iv) Να υπολογιστεί το έργο που παρήγαγε η υπόλοιπη μάζα  του νερού, επί του σωματιδίου Χ, μεταξύ των παραπάνω θέσεων.
v) Να βρεθεί το ύψος h2 στο το οποίο έχει ανέβει το νερό στον δεύτερο κατακόρυφο σωλήνα.
Δίνεται g=10m/s2 και pατ=105Ν/m2.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου