Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

55. ΦΘΙΝΟΥΣΑ – ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣε ταλαντωτή που αποτελείται από μάζα m=2Kg και ελατήριο σταθεράς Κ, προσφέρουμε μια φορά ενέργεια τη χρονική στιγμή t0=0 και αυτός πραγματοποιεί φθίνουσα ταλάντωση με περίοδο T=1s, όση και η περίοδος της ελεύθερης και αμείωτης ταλάντωσης του συστήματος. Η ταλάντωση είναι της μορφής x=A×συνωt, ενώ το πλάτος της μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Α=10×e-ln2×t (cm).
Στη συνέχεια μετά από χρόνο t=2s, εξασκούμε εξωτερική περιοδική δύναμη με περίοδο T΄= s και ο ταλαντωτής πραγματοποιεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με πλάτος Α αυτό που είχε τη στιγμή t=2s.
α) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης x σε συνάρτηση με το χρόνο t, για την εξαναγκασμένη ταλάντωση,
β) Να υπολογίσετε το μέτρο της εξωτερικής περιοδικής δύναμης όταν ο ταλαντωτής m, περνάει από τη θέση ισορροπίας (x=0). Δίνεται Λ=.
γ) Να υπολογίσετε το μέγιστο ρυθμό , με τον οποίο αφαιρείται ενέργεια από το σώμα μέσω της δύναμης απόσβεσης. Ποια χρονική στιγμή γίνεται αυτός μέγιστος για πρώτη φορά;
δ) Να υπολογίσετε τη συχνότητα συντονισμού του συστήματος και τη σταθερά Κ του ελατηρίου. Να γράψετε τις σχέσεις της δυναμικής της κινητικής και της ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας (x=0) και να κάνετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Τι παρατηρείτε;
ε) Να γράψετε τη σχέση που δίνει τη συνολική δύναμη ΣF σε συνάρτηση με το χρόνο t, για την εξαναγκασμένη ταλάντωση,
στ) Να γίνει η γραφική παράσταση x(t) και Α(t) από την αρχή του φαινομένου και για χρόνο t=2T+2T΄ s.
ζ) Αν το πλάτος της ταλάντωσης κατά το συντονισμό είναι Α0=1m ποιο είναι τότε το έργο που πρέπει να προσφερθεί, κατά το συντονισμό από την εξωτερική περιοδική δύναμη σε χρόνο Δt=10 s, από τη στιγμή που άρχισε να εξασκείται η δύναμη, ώστε να πραγματοποιείται η εξαναγκασμένη ταλάντωση;
Δίνεται π2=10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου