Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΛΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

Ένα σώμα μάζας m = 0,2 kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης x = Aημ(ωt + φ0). Από την χρονική στιγμή t = 0 μέχρι την χρονική στιγμή t1 = 1/6 s η φάση της ταλάντωσης έχει αυξηθεί κατά 400%. Τη χρονική στιγμή t2 = 0,25 s η αλγεβρική τιμή της απομάκρυνσης είναι x2 = –A/2 για πρώτη φορά. Το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα στο χρονικό διάστημα t1 έως t2  είναι s = 0,4 m.

α. Να βρείτε την αρχική φάση της ταλάντωσης
β. Να υπολογίσετε την συχνότητα με την οποία αλλάζει η κατεύθυνση της κίνησης
γ. Να βρείτε την απόσταση που διανύει το σώμα μεταξύ δύο μεγιστοποιήσεων της κινητικής ενέργειας
δ. Να γίνει η γραφική παράσταση του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας για χρονικό διάστημα Δt = 1 s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου