Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Ποια η θέση της κρούσης;

Το σώμα Σ είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, το οποίο έχει συμπιέσει κατά d, με τη βοήθεια νήματος, όπως στο σχήμα.  Σε μια στιγμή t0=0, κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα Σ κινούμενο προς τα δεξιά  συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ένα δεύτερο σώμα Σ1, το οποίο ήταν αρχικά ακίνητο. Μετά την κρούση το σώμα Σ παραμένει ακίνητο στο σημείο της κρούσης. Το επίπεδο είναι λείο και τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Τα δυο σώματα έχουν ίσες μάζες.
ii) Η κρούση έγινε τη χρονική στιγμή t1=Τ/4, όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του σώματος Σ.
iii) Η κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα Σ1 είναι ίση με mπ2d2/8t12, όπου m η μάζα του.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου