Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Διακρότημα τόσο στην κυματομορφή όσο και στο στιγμιότυπο

Θεωρούμε μια οριζόντια ελαστική χορδή μεγάλου μήκους, Έστω Σ1Σ2 ένα τμήμα της χορδής μήκους d=2m. Την στιγμή t=0 ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α=5cm γωνιακής συχνότητας ω1=21π rad/s και ταχύτητας διάδοσης υ=1 m/s φτάνει στο σημείο Σ1 με φορά διάδοσης από το Σ1 προς το Σ2. Την ίδια χρονική στιγμή στο σημείο Σ2 φτάνει ένα δεύτερο κύμα με το ίδιο πλάτος, την ίδια ταχύτητα διάδοσης και γωνιακή συχνότητα ω2=19π rad/s διαδιδόμενο από το Σ2 προς το Σ1.
Υποθέτουμε ότι τα σημεία Σ1και Σ2 την στιγμή t=0 έχουν ταχύτητες παράλληλες και ομόρροπες.
α) Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης από την θέση ισορροπίας του συναρτήσει του χρόνου ενός σημείου Σ του ευθυγράμμου τμήματος Σ1Σ2 που απέχει απόσταση x από το σημείο Σ1 από την στιγμή 2s και μετά.
β) Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από την θέση ισορροπίας του μέσου Μ του ευθυγράμμου τμήματος Σ1Σ2 από την στιγμή 0 έως την στιγμή 4s (κυματομορφή).
γ) Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από την θέση ισορροπίας των σημείων του ευθυγράμμου τμήματος Σ1Σ2 συναρτήσει της απόστασής τους από το σημείο Σ1την χρονική στιγμή t=4s।
Λύση σε pdf και σε word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου