Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις. 2011-12

Ένα σώμα πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας  διεύθυνσης, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:
x1= 0,1ημ100πt   (μονάδες στο S.I.)
x2= 0,1 ημ(102πt+π)  (μονάδες στο S.I.)
i)  Να βρεθεί η εξίσωση κίνησης του σώματος.
ii) Να βρεθεί η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση.
iii) Να βρεθούν οι χρονικές στιγμές t1 που t2 που η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων παίρνει τις τιμές:
        α) Δφ1=2π  και   β)  Δφ2=5π
iv) Για το χρονικό διάστημα t1≤ t ≤ t2 να βρεθούν:
α) Ο αριθμός μεγίστων του πλάτους ( πόσες φορές η περιβάλλουσα παίρνει μέγιστη τιμή κατ' απόλυτο τιμή)
β)  Ο αριθμός των ταλαντώσεων που πραγματοποίησε το σώμα.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου