Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Με αφορμή ένα διάγραμμα...


Ένα σώμα μάζας m = 4 kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Στο σχήμα έχει σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης x του σώματος αυτού από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο t για δυο περιόδους.
Αν τη χρονική στιγμή t1 το μέτρο της ταχύτητας του σώματος είναι 1| = π√3/10 m / s και
t2 = 0,35 s να υπολογίσετε:
1. Τη συχνότητα της ταλάντωσης.
2. Το πλάτος της ταλάντωσης.
3. Τη φάση της απομάκρυνσης τη χρονική στιγμή t1.
4. Τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος τη χρονική στιγμή t1.
5. Τον ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t1.
Δίνεται π² = 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου