Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Μια ταλάντωση , δυο συστήματα αναφοράς

Ένα σώμα μάζας m = 4 kg αφήνεται ελεύθερο τη χρονική στιγμή t = 0 στη θέση x = 0 ενός άξονα x΄x και στη συνέχεια κινείται κατά μήκος του άξονα. Αν η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος αυτού, δίνεται από τη σχέση:
α(x) = 0,2 – x στο SI , με x ≥0 :
Α. Να αποδείξετε ότι το σώμα αυτό , θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση, και να βρείτε την περίοδό της.
Β. Να βρείτε και να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:
Β1. της απομάκρυνσης y από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο t , y = f(t)
Β2. της απομάκρυνσης από την θέση x = 0, σε συνάρτηση με το χρόνο t , x = f(t)
Γ. Να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης.
Δ. Να βρείτε και να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:
Δ1. Δυναμική ενέργεια ταλάντωσης ως συνάρτηση του x , U = f(x)
Δ2. Κινητική ενέργεια ως συνάρτηση του x , K = f(x)
Δ3. Χωρικός ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης ως συνάρτηση του x, dU/dx = f(x)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου