Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Μια ράβδος γλιστρά στις πλευρές ορθής γωνίαςΟρθή γωνία xOy βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο και οι πλευρές της Ox και Oy είναι οριζόντια και κατακόρυφη αντιστοίχως। Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους L και μάζας m μπορεί να κινείται χωρίς τριβές με τα άκρα της σε επαφή με τις πλευρές της γωνίας. Αρχικά η ράβδος είναι ακίνητη και ο άξονάς της είναι κατακόρυφος. Αφήνουμε την ράβδο ελεύθερη να κινηθεί.


Α) Να βρεθούν συναρτήσει της γωνίας φ που σχηματίζει η ράβδος με την πλευρά Oy της γωνίας xOy.
1) Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου
2) Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου
3) Οι δυνάμεις που δέχεται η ράβδος από τις πλευρές της γωνίας
Β) Να βρεθεί η γωνία φ για την οποία η ράβδος χάνει την επαφή της με την πλευρά Oy।
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου