Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Η εξίσωση κίνησης

Υ­λι­κό ση­μεί­ο μά­ζας 0,2kg κι­νεί­ται ευ­θύ­γραμ­μα. Η ε­ξί­σω­ση της κί­νη­σης δί­νε­ται α­πό τη σχέ­ση:  
y=3ημ2πt + 3συν2πt  (S.I.)

i)  Να δει­χτεί ό­τι το υ­λι­κό ση­μεί­ο ε­κτε­λεί γραμμική αρμονική ταλάντωση και να βρε­θούν τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της.   
ii)  Να υπολογιστεί  η μέ­γι­στη δύ­να­μη που ασκείται στο σώμα και η ενέργεια ταλάντωσης, αν η ταλάντωση αυτή είναι ΑΑΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου