Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ


Το σώμα μάζας m=1kg του σχήματος ισορροπεί στη θέση του σχήματος, όπου το ιδανικό ελατήριο σταθεράς k1=100Ν/m είναι επιμηκυμένο κατά Δl1=0,07m και το ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ2 είναι παραμορφωμένο κατά Δl2=0,01m.
i) Να υπολογίσετε την σταθερά του ελατηρίου k2.
ii) Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του και το αφήνουμε ελεύθερο. Να δείξετε ότι το σύστημα θα εκτελέσει α.α.τ και να υπολογίσετε την συχνότητά της.
iii) Ανυψώνουμε το σώμα κατά d=0,05m προς τα πάνω και τη χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο.
iv) Να υπολογίσετε σε συνάρτηση με το χρόνο τις αριθμητικές τιμές της δύναμης επαναφοράς της α.α.τ, Fεπ= Fεπ(t) και των δυνάμεων των ελατηρίων Fελ1= Fελ1(t) και Fελ2= Fελ2(t)
v) Να υπολογίστε το έργο WF της δύναμης F που ασκούμε για να μετακινήσουμε το σώμα κατά d=0,05m i) πάνω από την αρχική θέση ισορροπίας του και ii) κάτω από την αρχική θέση ισορροπίας του. Δίνεται g=10m/s2. Να θεωρήσετε ως θετική φορά για την απομάκρυνση της α.α.τ την αντίθετη του βάρους του σώματος.
Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου