Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Ελαστική κρούση και ΑΑΤ.

Ένα σώ­μα Α μά­ζας 1,2kg για t=0 α­φή­νε­ται να πέ­σει α­πό ύ­ψος h=5m πά­νω σε δεύ­τε­ρο σώ­μα B μά­ζας 2kg, που η­ρε­μεί στο α­νώ­τε­ρο ά­κρο κα­τα­κό­ρυ­φου ε­λα­τη­ρί­ου στα­θε­ράς k=8π2= 80N/m. Αν η κρού­ση εί­ναι με­τω­πι­κή και ε­λα­στι­κή και διαρ­κεί α­πει­ρο­ε­λά­χι­στα, ενώ g=10m/s2:
i)  Ποι­ο πο­σο­στό της κι­νη­τι­κής ε­νέρ­γει­ας του σώ­μα­τος Α, με­τα­φέ­ρε­ται στο σώ­μα Β κα­τά την κρού­ση.          
ii) Α­πο­δείξ­τε ό­τι τα δύ­ο σώ­μα­τα θα ξα­να­συ­γκρου­στούν την χρο­νι­κή στιγ­μή t1 =0,5s, δεχόμενοι ότι το σώμα Β θα εκτελέσει ΑΑΤ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου