Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

Δίνεται το σύστημα του σχήματος όπου οι δυο σημειακές σφαίρες έχουν μάζα m=0,5kg και η απόσταση μεταξύ τους είναι 1m. Η μάζα της τροχαλίας θεωρείται αμελητέα. Αφήνουμε το σώμα Σ μάζας Μ=2kg να κινηθεί και παρατηρούμε ότι κατέρχεται κατά h=1m σε χρονικό διάστημα t1=2s.
i)  Υπολογίστε την τάση του νήματος Τ.
ii) Αν ο μοχλοβραχίονας της  τάσης Τ, ως  προς τον άξονα περιστροφής της κατακόρυφης ράβδου είναι ίσος με 10cm να υπολογισθεί η ροπή αδράνειας του στρεφομένου συστήματος.
iii) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια κάθε σημειακής μάζας τη στιγμή t1.
Δίνεται ότι το νήμα είναι αβαρές και  g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου