Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Περιστροφική κίνηση 1

Οριζόντιος δίσκος ακτίνας R=0,2m στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του. Η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου, μεταβάλλεται όπως στο επόμενο διάγραμμα:
a) Ποια τα είδη της κίνησης που εκτελεί ο δίσκος στο χρονικό διάστημα 0-8 sec ;
Να σχεδιάσετε το διάγραμμα γωνιακής επιτάχυνσης-χρόνου αγων=f(t) στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

β) Ποια η γωνιακή μετατόπιση του δίσκου και πόσες συνολικά περιστροφές εκτελεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα;

γ) Τις χρονικές στιγμές t1=1s, t2=3s, t3=5s, t4=7s ποια η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου; Ποιο το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας, της κεντρομόλου και της επιτρόχιας επιτάχυνσης ενός σημείου της περιφέρειας του δίσκου τις παραπάνω χρονικές στιγμές; Να σχεδιάσετε κατάλληλα σχήματα, ένα για κάθε χρονική στιγμή, όπου να φαίνονται τα παραπάνω διανύσματα.

Θετική φορά περιστροφής θεωρείται η αντίθετη από τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου