Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Η/Μ ΚΥΜΑ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Δύο πρίσματα, το Π1 σχήματος ορθογωνίου τριγώνου με Α=90°, Β=30°, και ΒΓ=3 cm και το Π2 σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου με δείκτη διάθλασης n2=2 ενώνονται όπως στο σχήμα.
Μια φωτεινή πηγή S εκπέμπει μια ακτίνα η οποία πέφτει κάθετα στην πλευρά ΑΒ του πρίσματος Π1 στη θέση Κ με ΑΚ=ΑΒ/3. Μέσα στο πρίσμα Π1 η εξίσωση που περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο του κύματος είναι:
(SI)
1. Να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης του πρίσματος Π1.
2. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του μαγνητικού πεδίου μέσα στο πρίσμα Π1.
3. Να δείξετε ότι η ακτίνα δε θα υποστεί ολική ανάκλαση στην επιφάνεια ΒΓ.
4. Να βρείτε τον λόγο των μηκών κύματος που αντιστοιχούν στη διαδρομή της ανακλώμενης(Ν1) ακτίνας στην επιφάνεια ΒΓ προς τον αριθμό των μηκών κύματος της διαθλώμενης(Ν2) μέχρι να συναντήσουν πρώτη φορά κάποια έδρα του πρίσματος.
5. Να υπολογίσετε τον λόγο των χρόνων κίνησης των δύο ακτίνων που ξεκινούν από την επιφάνεια ΒΓ μέχρι να συναντήσουν πρώτη φορά κάποια έδρα του πρίσματος, όπου t1 ο χρόνος κίνησης της ακτίνας που διανύει την μεγαλύτερη διαδρομή και t2 ο χρόνος κίνησης της ακτίνας που διανύει την μικρότερη διαδρομή.
Δίνεται c=3∙108 m/s.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου