Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο τρέχον κύμα

1. Σε ένα γραμμικό μέσο διαδίδεται προς τα δεξιά εγκάρσιο αρμονικό κύμα, του οποίου το στιγμιότυπο σε κάποια χρονική στιγμή t1 φαίνεται στο σχήμα.Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α. Η απόσταση ΚΝ είναι ίση με λ/2, όπου λ το μήκος κύματος του κύματος.

β. Εκείνη τη στιγμή το σημείο Λ κινείται προς τη θέση ισορροπίας του.

γ. Τα σημεία Κ και Μ έχουν διαφορά φάσης π/2.

δ. Τα σημεία Κ και Ν ταλαντώνονται σε συμφωνία φάσης.

2. Η εξίσωση ταλάντωσης ενός μορίου Μ γραμμικού ελαστικού μέσου, στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, είναι yΜ=Aημ2π(t-2,25) στο S.I. Τη χρονική στιγμή t=2s το σημείο Μ βρίσκεται:

α. στη θέση ισορροπίας του.

β. στη θέση με απομάκρυνση y=-A.

Να επιλέξετε το σωστό και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

3. Η εξίσωση αρμονικού κύματος είναι y=Αημ2π(t -χ/λ) στο S.I. Ποιο από τα παρακάτω στιγμιότυπα αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή t=2,5s; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.4. Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t1=2,5T φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.Να χαρακτηρίσετε με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις παρακάτω προτάσεις αιτιολογώντας την επιλογή σας.

α. Η αρχική φάση ταλάντωσης της πηγής του κύματος, που βρίσκεται στη θέση χ=0, είναι φο,Οrαd.

β. Το μήκος κύματος του κύματος είναι λ=15cm.

γ. Τα σημεία Κ και Λ ταλαντώνονται σε αντίθεση φάσης.

δ. Τη στιγμή t1 το σημείο στη θέση χ=7,5cm έχει φάση φ=3,5πr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου