Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Σύνθεση δύο ΑρμονικώνΤαλαντώσεων που εξελίσσονται στην ίδια ευθεία γύρω από την ίδια θέση με ίδιο πλάτος και γωνιακές συχνότητες που διαφέρουν πολύ λ

Έστω ότι υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις:
x1=Αημ(ω1t) και x2=Αημ(ω2t)
που εξελίσσονται στην ίδια ευθεία γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας.
α) Πως ερμηνεύεται η φράση: « με γωνιακές συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο»;
β) Να γραφεί η εξίσωση της σύνθετης κίνησης
γ) Να βρεθούν η γωνιακή συχνότητα ω΄, η συχνότητα f΄και η περίοδος Τ΄ ˝των ταλαντώσεων˝ που επιβάλλει ο ημιτονοειδής παράγοντας
δ) Να βρεθεί ποιες χρονικές στιγμές μηδενίζεται ο όρος:

ε) Να βρεθεί ποιες χρονικές στιγμές ο όρος Α΄ αποκτά τιμή Α΄=±Α
στ) Να βρεθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του όρου Α΄.
ζ) Να βρεθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών μεγίστων κατά απόλυτη τιμή του όρου Α΄:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου