Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Μείωση πλάτους και ενέργειας στη φθίνουσα ταλάντωση

Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή t=0 το σύστημα αφήνεται να ταλαντωθεί από τη θέση x=+Ao. Η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της μορφής Fαντ=-bυ (b πολύ μικρή). Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές(Σ) και ποιες λανθασμένες(Λ).
i) Η μεταβολή του πλάτους σε κάθε περίοδο είναι σταθερή.
ii) Το % ποσοστό μεταβολής του πλάτους σε κάθε ταλάντωση είναι σταθερό.
iii) Η μεταβολή της ενέργειας σε κάθε περίοδο είναι σταθερή.
iv) Το % ποσοστό μεταβολής της ενέργειας σε κάθε περίοδο είναι σταθερό.


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου